Manufacturers

Specials

Chemistry

Products are sorted by the date they were added to the listing, from the oldest to the latest, with the latest on top. You can change the sorting below.

Chemistry There are 11 products.

Showing 1 - 11 of 11 items
 • 190 Kč In Stock

  V příručce jsou shromážděny údaje o fyzikálních a termodynamických vlastnostech prvků, anorganických i organických sloučenin, makromolekulárních sloučenin a polymerů, vodných i důležitých organických roztoků. Samostatné kapitoly jsou věnovány chemickým rovnováhám, elektrochemii a analytické chemii. Údaje jsou stručně vysvětleny a doplněny přehledem...

  190 Kč
  In Stock
 • 150 Kč In Stock

  Kniha je překladem druhého vydání učebnice, která vyšla ve Spolkové republice Německu v letech 1978 a 1982 a v současnosti vychází nebo je překládána v mnoha zemích světa. Jako první příručka tohoto typu přináší souborný výklad poruch biochemických pochodů v lidském organismu a vysvětluje jejich souvislost s pathofysiologickými projevy, tj. s klinickým...

  150 Kč
  In Stock
 • 800 Kč In Stock

  Publikace je určena pro pracovníky na vysokých školách, v ústavech ČSAV a SAV a ve výzkumných ústavech, dále pro pokročilejší studenty a absolventy vysokých škol a pro pracovníky s vysokým a středním odborným vzděláním ve všech odvětvích chemického, farmaceutického, potravinářského a paliváířského průmyslu.

  800 Kč
  In Stock
 • 130 Kč In stock

  Kniha podává populární formou přehled dosavadních znalostí z oboru koordinační chemie. Zahrnuje historii a vývoj teorie koordinačních sloučenin, strukturu krystalických sloučenin, tvorbu komplexů na povrchu tuhých látek, v plynné fázi a v roztocích a taveninách, teorii chemické vazby a stereochemii koordinačních sloučenin. Text je doplněn obrázky,...

  130 Kč
  In stock
 • 120 Kč In Stock

  Kniha obsahuje vybrané části z fyzikální chemie, aplikované na biochemické systémy. Zabývá se prostorovou stavbou molekul (zvláště biopolymerů), elektrochemickými vlastnostmi roztoků (roztoky iontů a elektrolytů, redoxními systémy, membránovými a elektrokinetickými jevy), roztoky biopolymerů, termodynamikou a kinetikou biochemických přeměn (makroergické...

  120 Kč
  In Stock
 • 110 Kč In Stock

  Cílem publikace, určené především pro vyučující v základní škole, je odpovědět v co nejmenším rozsahu stran na některé často diskutované otázky.

  110 Kč
  In Stock
 • 600 Kč In Stock

  Kromě širokého teoretického základu obsahuje kniha řadu praktických poznatků o složení přírodních, užitkových a odpadních vod. Je pamatováno i na chemii kalů a dnových sedimentů. Z těchto důvodů najdou v publikaci potřebné údaje i pracovníci vodohospodářských organizací, projekčních a výzkumných ústavů zabývajících se úpravou vod, pracovníci národních...

  600 Kč
  In Stock
 • 490 Kč In Stock

  Organická chemie patří k základním průpravným předmětům farmaceutického studia. Podkladem pro vypracování této učebnice byla skripta fakult v Hr. Králové a Bratislavě. V úvodní teoretické části jsou zdůrazněny vztahy mezi strukturou organických sloučenin a fyzikální a chemické vlastnosti. Dále je zařazeno téma izometrie, konfigurace, konformace atd. Kniha...

  490 Kč
  In Stock
 • 130 Kč In Stock

  Rozsah učiva obsaženého v této učebnici je volen tak, aby odpovídal požadavkům závěrečné zkoušky z organické chemie na pedagogických fakultách. Otázky vložené přímo do textu jsou jeho integrující složkou a jejich zodpověděním si má posluchač ověřit, zda studované části učiva porozuměl. 

  130 Kč
  In Stock
 • 280 Kč In Stock

  Monografie zahrnuje látku odpovídající základním přednáškám z fyzikální chemie pro všechny obory na VŠCHT. Látka je rozdělena do 12 kapitol, z nichž každá je uvozena souhrnem pojmů a vztahů nezbytných pro řešení úloh, dále jsou zařazeny vzorové řešené příklady a nakonec úlohy pro individuální studium s výsledky. 

  280 Kč
  In Stock
 • 450 Kč In Stock

  Kniha se zabývá praktickým využitím metod matematického modelování při racionalizaci a intenzifikaci chemických výrob. Komplex problémů je řešen na základě systémového přístupu. Je sledován postup prací inženýrů chemie při řešení složitějších simulačních úloh, které předpokládají dokonalou znalost chemické technologie a pracovních charakteristik výrobních...

  450 Kč
  In Stock
Showing 1 - 11 of 11 items