Autoři

Obchodní podmínky a Reklamační řád (bod 7) platné od 17.09.2018

 

Provozovatel: Mgr. Jana Vejříková

Název webu (URL e-shopu): Antikvariát Knihyzpudy.cz (http://www.knihyzpudy.cz)

Sídlo: Obětí nacismu 1, 350 02  Cheb, Česká republika (není provozovna)

IČO: 699 59 641

DIČ: 8053201827

Mobilní telefon: (+420) 608 129 774

Pevná linka:(+420) 354 431 886

Adresa elektronické pošty: info@knihyzpudy.cz

Podnikatel zapsán v živnostenském rejstříku u Úřadu příslušného podle §71 odst. 2 živnostenského zákona: Městský úřad Cheb.

Oblast činnosti: prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese http://www.knihyzpudy.cz

 

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) podnikatele Mgr. Jana Vejříková, se sídlem Obětí nacismu 1, 350 02 Cheb, Česká republika, identifikační číslo 699 59 641, zapsaného v živnostenském rejstříku u Úřadu příslušného podle §71 odst. 2 živnostenského zákona: Městský úřad Cheb (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese http://www.knihyzpudy.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

1.2 Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3 Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

1.5 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2. Uživatelský účet

2.1 Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též přes "rychlou objednávku" přímo z webového rozhraní obchodu.

2.2 Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

2.3 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4 Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.5 Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než tři (3) roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

2.6 Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3. Uzavření kupní smlouvy

3.1 Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

3.2 Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou konečné a zahrnují všechny případné daně a související poplatky. Prodávající není plátce DPH. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3 Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České a Slovenské republiky.

3.4 Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

3.4.1 objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2 způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.4.3 informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5 Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“ v posledním kroku objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.6 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

3.7 Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Pokud kupující neobdrží potvrzení do 60 minut od odeslání/učinění objednávky, je povinen o této skutečnosti informovat prodávajícího.

3.8 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

3.9. Prodávající vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.

 

4. Cena zboží a Platební podmínky

4.1 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu jedním z následujících způsobů:

• v ČR: v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

• v ČR: bezhotovostně převodem na český účet prodávajícího č. 2600257159 / 2010 vedený u společnosti Fio banka (dále jen „český účet prodávajícího"), a to s příslušným variabilním symbolem, kterým je vždy číslo objednávky;

• v SR: bezhotovostně SEPA převodem v EUR na EUR účet prodávajícího vedený u společnosti Fio banka: IBAN: CZ9820100000002301304701 (BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX). Kupující v platebním příkazu uvede příslušný variabilní symbol, kterým je vždy číslo objednávky. Splatnost je do 14 dnů od objednání; rozhodující je den připsání částky na účet prodávajícího. Kupující bere na vědomí, že prodávající nepřijímá platby ze Slovenska v českých korunách. Kupující je taktéž povinen si před provedením platby zjistit u své banky podmínky převodu a výši případných poplatků, které hradí v plné výši své bance.

4.2 Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3 Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

4.4 V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 14 dnů od uzavření kupní smlouvy.

4.5 V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby, kterým je vždy číslo objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

4.6 Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7 Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

4.8 Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu doklad o nákupu - fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Doklad o nákupu - fakturu vystaví prodávající kupujícímu:


a) při platbě převodem z účtu společně s potvrzením objednávky;

b) při platbě platebním systémem GoPay po přijetí platby;

c) při platbě na dobírku po převzetí zboží kupujícím,

a to zasláním v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
Doklad o nákupu - faktura je dostupný/á také v rozhraní uživatelského účtu ve stejném okamžiku, kdy je odeslán v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

 

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

5.2 Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím (ke stažení zde), jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@knihyzpudy.cz nebo pomocí kontaktního formuláře na webovém rozhraní obchodu.

5.3 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4 V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

5.5 Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6 V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

5.7 Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

6. Přeprava a dodání zboží

6.1 V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2 Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží od přepravce (např. není přítomen na místě určení) a přepravce uloží zboží na své pobočce, je kupující povinen zboží vyzvednout na pobočce přepravce ve stanovené lhůtě, která je kupujícímu oznámena.

6.3 Doručení probíhá prostřednictvím České pošty, Slovenské pošty nebo Zásilkovny, přičemž kupující v objednávce zvolí jednu z nabízených variant. Při způsobu dodání na adresu odešle prodávající zboží na adresu určenou kupujícím v objednávce. Při způsobu dodání s osobním odběrem na odběrním místě bude zboží odesláno na odběrní místo zvolené kupujícím. Prodávající může k organizaci přepravy využít služeb třetích stran za podmínky, že se cena přepravy pro kupujícího nezmění.

6.4 V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.5 Jestliže kupující kdykoli v minulosti nepřevzal zboží na dobírku od přepravce ve stanovené lhůtě (tj. zásilka se zbožím byla vrácena přepravcem zpět prodávajícímu) a provede novou objednávku s doručením na dobírku, může být vyzván k úhradě předem. V případě, že kupující nepřevezme od dopravce zásilku hrazenou předem, bude kupujícímu vrácena částka objednávky ponížená o výši poštovného.

6.6 Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.7 Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 

7. Práva z vadného plnění (reklamace) a záruka za jakost - Reklamační řád

7.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

7.2 Kupující bere na vědomí, že předmětem prodeje je použité zboží.

7.3 Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá jiné vady než ty popsané na webové stránce obchodu. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

7.3.1 má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.3.2 se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.3.3 zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.3.4 je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.3.5 zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.4 Ustanovení uvedená v čl. 7.3 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.5 Projeví-li se vada v průběhu šesti (6) měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvanácti (12) měsíců od převzetí.

7.6 Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího nejprve oznámením prodávajícímu, a to písemně (elektronicky e-mailem, dopisem či pomocí kontaktního formuláře na webu obchodu). Má-li kupující příslušné technické možnosti a zařízení, je prodávajícím nejprve požádán o pořízení fotografie/í vady zboží, kterou/é zašle prodávajícímu elektronicky prostřednictvím e-mailu nebo mobilního telefonu (např. zdarma prostřednictvím aplikace WhatsApp). Nemá-li kupující tyto možnosti a zařízení, kontaktuje prodávajícího a bude dohodnut jiný postup. Dle povahy vady bude reklamace bez odkladu a bezplatně vyřízena do deseti (10) pracovních dnů, nebude-li prodávajícím a kupujícím vzájemně domluvena a odsouhlasena lhůta jiná, a to jedním z následujících způsobů, který zvolí kupující:

a) dodáním nové věci bez vady, pokud to není vzhledem k povaze věci nepřiměřené, nebo dodáním chybějící věci,

b) opravou věci,

c) slevou z kupní ceny, nebo

d) odstoupením od smlouvy a vrácením plné kupní ceny včetně nákladů na přepravu od prodávajícího ke kupujícímu.

7.7 Bude-li to povaha vady či její nápravy vyžadovat, může být kupující vyzván k zaslání vadného zboží na adresu prodávajícího uvedenou v úvodu těchto Obchodních podmínek. Náklady na přepravu v tomto případě hradí prodávající. Kupující je povinen zvolit nejlevnější dostupnou formu doporučené přepravy bez dobírky.

7.8 Pokud povaha vady umožňuje více způsobů řešení reklamace, má kupující právo vybrat si z těchto způsobů dle svého uvážení a toto sdělit prodávajícímu. Tuto již provedenou volbu může kupující změnit jen po dohodě s prodávajícím; to ovšem neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, dodání nového či jiného výrobku dle volby kupujícího ve stejné hodnotě jako vadné zboží, nebo může od smlouvy odstoupit a žádat vrácení kupní ceny.

7.9 Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

7.10 Kupující je povinen věnovat zakoupenému zboží při jeho užívání vhodnou péči a vyvarovat se jeho poškození či znehodnocení.

 

8. Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1 Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2 Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

8.4 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.5 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

8.6 Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

8.7 Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

8.8 Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

 

9. Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

9.1 Ochrana osobních údajů se řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů , zkráceně GDPR, a je zpracována samostatně v dokumentu Prohlášení o ochraně osobních údajů, který je dostupný na webových stránkách internetového obchodu.

 

10. Závěrečná ustanovení

10.1 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

10.2 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

10.3 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a je prodávajícímu přístupná.

10.4 Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

11.5 Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: Mgr. Jana Vejříková - Knihyzpudy.cz, Obětí nacismu 1, 35002 Cheb, adresa elektronické pošty: info@knihyzpudy.cz, telefon (+420) 608 129 774.


V Chebu dne 17.09.2018

 

Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

 

Předchozí verze Obchodních podmínek:

Obchodní podmínky od 25.05.2018 do 16.09.2018

Obchodní podmínky od 01.03.2017 do 24.05.2018

Obchodní podmínky od 01.05.2016 do 28.02.2017

Obchodní podmínky od 11.02.2015 do 30.04.2016

Obchodní podmínky od 01.01.2014 do 10.02.2015


Košík  

Žádné zboží

0 Kč Poštovné
0 Kč Celkem

Košík Objednat